สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส เชียงใหม่ รับทำบัญชี จัดตั้งบริษัท : tns-acc.com

สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส

บริการจัดทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี บริการจดทะเบียน บริการวางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
106 ม.3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 , 199/164 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 081-1794141 Fax.052-076257 ID LINE : semtns

บริการของเรา


บริการจัดทำบัญชี

บริการรับจัดทำบัญชีให้แก่ บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด กิจการร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดทำและนำส่งแบบ ภ.ง.ด.1,3,53 แบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 แบบนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน พร้อมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ประจำปี และยื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด

บริการตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน และเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี โดยตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบที่กรมสรรพากรกำหนด

บริการจดทะเบียน

รับจดทะเบียนจัดตั้งร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนเลิกกิจการ ขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างชาติ ขอใบอนุญาตจำหน่ายเหล้าและบุหรี่

บริการวางระบบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี รับวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งสามารถจำกัดการเข้าถึงสินทรัพย์และข้อมูล เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเท่านั้น ซึ่งทำให้กิจการสามารถทราบถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อทำการวิเคราะห์และวางแผนในการดำเนินงานได้อย่างสมเหตุสมผล

บริการที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยผู้สอบบัญชี นิติกร และบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลรัษฎากร
สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส เชียงใหม่ ทะเบียนเลขที่ อ.69/2544
ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 3 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เลขที่ 199/164 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร 081-1794141 Fax.052-076257 ID LINE : semtns ทุกเวลา